Ile dni masz na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę?

09.02.2017

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę nie jest miłym wydarzeniem w życiu pracownika. Na szczęście nie znajduje się on z miejsca na straconej pozycji, bowiem od decyzji tej może się odwołać. Ile ma na to czasu i jak może tego dokonać?

Zmiany w przepisach dotyczących odwołania od wypowiedzenia umowy

Wraz z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy zawarte w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku wprowadzającej kilka znaczących zmian w Kodeksie pracy. Jedną z najważniejszych, z punktu widzenia pracownika, stało się wydłużenie okresu pozwalającego na odwołanie się od decyzji pracodawcy w sprawie rozwiązania umowy o pracę. Wcześniej pracownik miał 7 dni od momentu doręczenia mu pisma z wypowiedzeniem, lub 14 dni, gdy umowa o pracę rozwiązywana była bez wypowiedzenia.

Takie zróżnicowanie prowadziło w wielu przypadkach do pomyłek, których skutkiem stało się odrzucanie pism pracownika przez sąd pracy. W związku z tym, aby uniknąć w przyszłości podobnych błędów, nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła 21-dniowy, ujednolicony termin dla obydwu wspomnianych wyżej przypadków.

Czego może się domagać pracownik?

W czasie owych 21 dni pracownicy, z którymi rozwiązano umowę o pracę mogą wnieść do sądu pracy odwołanie pozwalające na nadanie sprawie formalnego biegu.

W ramach odwołania mają oni możliwość żądania zarówno przywrócenia na zajmowane wcześniej stanowisko, jak i odszkodowania (w wysokości równej maksymalnie trzymiesięcznym zarobkom biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia w dniu rozwiązania umowy o pracę)  za straty poniesione w związku z utratą źródła utrzymania.

W wypadku wyboru formy rekompensaty w postaci odszkodowania, odwołanie musi zostać uzupełnione o oczekiwaną przez pracownika sumę, do której sąd w ostatecznym wyroku może się ustosunkować.

Kto może złożyć odwołanie od wypowiedzenia?

Odwołanie od wypowiedzenia może złożyć każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę podlegającą wypowiedzeniu. Może to uczynić w momencie, gdy w jego opinii wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem przepisów zawartych w Kodeksie pracy, lub (w wypadku umów na czas nieokreślony) jest nieuzasadnione.