Czym jest cash flow i jak go pilnować w firmie?

13.12.2016

Przepisy w Polsce stanowią, że jednym z elementów koniecznych do sporządzenia pełnego sprawozdania finansowego jest przygotowanie sprawozdania przepływów pieniężnych, czyli tzw. cash flow.

Czym jest cash flow?

Cash flow to nic innego jak specjalny rachunek przepływów pieniężnych, który pokazuje w jaki sposób firma wykorzystuje swoje środki finansowe.

Rachunek podzielić możemy na trzy podstawowe grupy, w których skład wchodzą przepływy pieniężne z działalności:
– operacyjnej (m.in. przepływy ze sprzedaży dóbr i usług, wypłaty dla pracowników, podatki, czy zapłaty dostawcom za zakupione towary),
– inwestycyjnej (m.in. zakupy środków trwałych, udzielane pożyczki, czy wpływy z tytułu podatków),
– finansowej (m.in. przychody z tytułu emisji akcji, papierów dłużnych, wypłaty dywidend, spłaty pożyczek).

W jaki sposób przygotować cash flow?

Aby poprawnie przygotować rachunek przepływów pieniężnych można wykorzystać jedną z dwóch metod: pośrednią i bezpośrednią.

Metoda pośrednia (wykorzystywana częściej niż bezpośrednia) polega na przedstawieniu zysku netto przedsiębiorstwa, a następnie wprowadzenie niezbędnych korekt mających wpływ na jego zmianę. Metoda ta nie pokazuje zbyt dobrze procesów, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie, lecz jest znacznie lepsza w sytuacji, gdy chcemy pokazać związki między rachunkiem wyników a przepływami pieniężnymi.

Metoda bezpośrednia polega na przedstawieniu przepływów w odniesieniu do konkretnych grup wpływów i wydatków przedsiębiorstwa. W porównaniu z metodą pośrednią, zapewnia ona znacznie lepszy obraz poszczególnych zdarzeń, jakie zaszły w firmie w danym okresie rozliczeniowym, dając również możliwość skuteczniejszego prognozowania przyszłych przepływów.

Do czego wykorzystuje się cash flow?

Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym ze źródeł wiedzy o kondycji finansowej firmy. Od innych dokumentów finansowych przygotowywanych na potrzeby sprawozdań (bilans, rachunek wyników) różni się tym, że pokazuje faktyczne działania przeprowadzone w firmie, przez co jest znacznie dokładniejszy i pozwala na uzupełnienie wiedzy na temat procesów w niej zachodzących.

Dokument ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia potencjalnych kredytodawców, inwestorów oraz kontrahentów, którzy przed rozpoczęciem jakiegokolwiek działania na rzecz przedsiębiorstwa chcą sprawdzić jego kondycję finansową.