Od września jedna lista podatników VAT

20.09.2019

Od 1 września 2019 w Polsce obowiązuje tzw. Biała lista podatników VAT. Czym jest, jak z niej korzystać i co zmienia w kontaktach gospodarczych?

Kolejna lista, która ma pomóc?

Wraz z 1 września w życie weszły zapisy z nowelizacji ustawy o podatku VAT z 12 kwietnia 2019, która zakłada utworzenie jednej listy pozwalającej na szybką i dokładną weryfikację kontrahenta. Do tej pory przedsiębiorca mógł korzystać z trzech oddzielnych wykazów: podatników wyrejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. Dzięki nowej liście możliwe będzie weryfikowanie kontrahenta pod względem wpisu działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Biała lista jest tworzona i nadzorowana przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Baza będzie aktualizowana każdego dnia roboczego.

 

Jakie informacje znajdą się na liście?

Na białej liście podatników będzie można sprawdzić następujące dane o kontrahencie:

 • nazwa firmy (lub imię i nazwisko);
 • numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • numer REGON
 • numer PESEL
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • adres siedziby (w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną), adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności (w odniesieniu do osoby fizycznej);
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR .

 

Transakcje pod kontrolą

W założeniach ustawodawcy jedna, spójna lista podatników VAT nie tylko przyspieszy proces sprawdzania kontrahentów, ale także zabezpieczy firmy przed kosztownymi pomyłkami. Jedną z głównych zalet listy jest możliwość udostępniania instytucjom finansowym numerów kont, celem weryfikacji podatnika już na etapie, kiedy przygotowujemy przelew. To ważne, bo obowiązek weryfikacji numeru konta leży po stronie zlecającego.

Ponadto, wraz z początkiem roku 2020 przedsiębiorcy będą zobligowani do korzystania z numerów kont bankowych podanych w białej liście do wszystkich transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł. W przypadku zlecenia przelewu na inny rachunek firmę czekają następujące sankcje:

 • nie będzie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tys. zł. Warto podkreślić, że w tym przypadku podział na transakcje, wynikające z tej samej faktury nie będzie miał znaczenia.
 • Przedsiębiorca będzie razem z kontrahentem ponosił ryzyko za brak płatności VAT od transakcji.

Co jednak w przypadku, gdy zlecający przelew po czasie zorientuje się, że dokonał większą transakcję na konto, które nie widnieje na białej liście podatników? By uwolnić się od potencjalnych sankcji przedsiębiorca powinien w ciągu maksymalnie 3 dni powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o takim fakcie.

 

ERP pomaga w weryfikacji

W celu optymalizacji korzystania z Białej listy podatników VAT Ministerstwo Finansów udostępniło możliwość integracji z oprogramowaniem klasy ERP poprzez interfejs API. Dzięki temu Użytkownicy systemu enova365 w wersji 1908 i wyższej mają do niej dostęp bezpośrednio w systemie. Weryfikacji można dokonać, korzystając z nowego pola „Biała lista” na etapie zlecania przelewu.

Biała lista podatników (tak, jak inne aktualizacje, wynikające ze zmian w przepisach, np. Pracownicze Plany Kapitałowe) udostępniana jest wszystkim Użytkownikom systemu enova365 w cenie abonamentu bez ukrytych dopłat.